Oppslagstavle

Nofik har blitt tatt opp som medlem i Frivillighet Norge: www.frivillighetnorge.no

Seminar: EUs helse- og sosialprogrammer - Oslo 7/9
Arbeider du med integrering av vanskeligstilte på arbeidsmarkedet, antidiskriminering eller likestilling? Driver du forebygging av seksuell utnyttelse eller vold i nære relasjoner? Jobber du med helsefremmende arbeid eller utvikler du tiltak for å forebygge narkotikaavhengighet? Ønsker du å utveksle erfaringer med europeiske samarbeidspartnere? Det finnes EU-programmer for hele helse- og sosialsektoren som kan gi delfinansiering av samarbeidsprosjekter.
Osloregionens Europakontor og Den europeiske unions delegasjon til Norge inviterer ansatte i kommuner, fylkeskommuner, høgskoler/universiteter og andre organisasjoner til informasjonsseminar om mulighetene til å delta i EUs programmer på helse- og sosialområdet. Program og påmelding se her


En ny holdningsundersøkelse "Integreringsbarometeret 2010, Holdninger til innvandrere, innvandring og integrering” presenterer resultater for den norske befolknings holdninger i 2010 og sammenholder disse med resultatene tilbake til 2005. Den viser bl.a at den norske befolkning er delt i synet på hvor stor innvandringen bør være og hvordan det går med integreringen. Les mer på IMDIs hjemmeside her:
the 18th NIC (Nordic Network for Intercultural Communication) symposium in Helsinki, Finland on 1-3 December 2011.

Theme of the symposium is Theoretical turbulence - A paradigm shift in the field of intercultural communication?

In intercultural communication, where are we theoretically, and where could or should we go? Is there theoretical turbulence that is unique to this field? If so, what kind of turbulence? Are there paradigms in intercultural communication, and if so, are we in the middle of a paradigm shift?

The conference theme asks for critical evaluations and larger paradigmatic discussions of intercultural communication research and education. The concerns and questions suggested by the theme are shared in different disciplines (media and communication, education, business studies, organizational and management studies, linguistics and sociolinguists, sociology, cultural studies) in Nordic countries and all over the world.

Presentations could touch upon, but are not limited to the following themes:

• Theoretical choices in intercultural communication research
• Critical evaluations of theories of intercultural communication
• Pedagogical applications of theoretical knowledge in teaching and consultation
• Examples of the application of interpretive or critical theories of intercultural communication in intercultural education and training
• Alternative perspectives for intercultural consultation or multicultural leadership
• Redefining key concepts in intercultural communication, for example, multicultural identity, culture, nation, diversity, intercultural communication, adaptation, intercultural skills or competence
• Challenges for intercultural communication (theories) set by the global world and individual multicultural experiences

In NIC Helsinki 2011 the conference theme will be discussed in several formats and venues: in a poster session, in workshops, by keynote speakers, in a panel, as well as in the traditional presentation sessions.  www.helsinki.fi/nic2011.

Festskrift til Øyvind Dahl
Nestor innen fagfeltet interkulturell kommunikasjon i Norge, professor emeritus Øyvind Dahl er i gang med sitt 70ende år. I et festskrift med artikler som kommenterer og kritiserer Dahls bidrag innen feltet, blir hans engasjement og arbeid på dette feltet ført videre.  Les mer her: